My Grandmothers   spacer
MIE YUKA REGINA REGINA MINAMI KANAKO HIROKO AYUMI REGINE &YOKO YOSHIE MIKA MIWA MIKIKO ERIKO RYUEN MISAKO MINEKO GEISHA GEISHA
AKIYO, MAI, HITOMI, NORIKO
Photo
concept
AIspacer80 x 120cmspacer2004
spacer